Jak roztáčet spirálu kvality

Card image cap
Co je prokazatelná kvalita

Skutečná kvalita zdravotních služeb nespočívá ve formálním naplnění požadavků normy EN15224, ale ve skutečném prosazení požadavků kvality v celém systému řízení společnosti tak, aby jejich výsledek byl prokazatelný a měřitelný. To však vyžaduje nikoliv jednorázové nastavení systému kvality shora, ale roztočení spirály zlepšování. Primárně musí být vtaženy zdravotní sestry jako faktické vykonavatelky zdravotních výkonů a vrchní sestry jako garantky kvality.

Více...
Card image cap
Komu chceme kvalitu prokazovat

Systémově bychom měli kvalitu prokazovat zdravotním pojišťovnám, které mají oprávnění za daný objem financí vyžadovat vykazování nejen nepřímých parametrů - disponibility a kvalifikace sester a výjimečné kontroly v terénu post factum po výskytu stížností klientů, ale mít k dispozici trvalý přehled jak o vzdělávání sester, tak o profesionálním ověřování kvality v terénu. Fakticky kvalitu prokazujeme svým klientům měřením nejen jejich spokojenosti, ale i objektivních ukazatelů výsledků péče vč. důsledné eliminace zdravotních a ošetřovatelských rizik.

Více...
Card image cap
Spirála kvality

První kruh zahrnuje zdravotní sestry a vrchní sestry, kde se vytváří vnímatelná kvalita zdravotních služeb. Druhý kruh zasahuje staniční sestry, které zajišťují optimální podmínky na jednotlivých pracovištích. Třetí úroveň se týká manažerů jednotlivých zařízení, kteří zajišťují jak zacílení poskytovaných služeb, tak prostředky pro jejich poskytování.

Více...
Card image cap
První kruh kvality

Na úrovni sester se vytváří vnímatelná kvalita zdravotních služeb. Pokud začneme na této úrovni, dochází k rychlému nárůstu spokojenosti klientů a jejich rodin a současně jsou eliminovány problematické lokální praktiky. A právě tato kvalita je měřitelná a prokazatelná.

Více...
Card image cap
Druhý kruh kvality

Druhý kruh je logicky navázán na první – sestry potřebují vytvoření optimálních podmínek pro svou práci. Především na vlastním pracovišti, kde to vnímají nejsilněji. Prosazení systému řízení kvality na úrovni pracovišť tedy vede k nárůstu spokojenosti sester. Zároveň se zvyšuje průhlednost pracovišť jako základní předpoklad jejich účinného řízení.

Více...
Card image cap
Třetí kruh kvality

Teprve na třetí úrovni se vyžaduje silná angažovanost vedení společnosti – a angažovaností se zde myslí nejen verbální vyjádření, ale skutečná vize (jak chceme v budoucnosti fungovat) a strategie (kudy do kýženého stavu dojdeme). Management má totiž k dispozici z předchozích dvou fází nástroje řízení, kterými může změny uplatňovat.

Více...

Poskytování zdravotních služeb se mění

Nástup zdravotních řetězců

Protože došlo k vyčerpání potenciálu v nejlukrativnějších oblastech zdravotní péče (laboratoře, speciální kliniky), pozornost finančních investorů se zaměřila na terénní zdravotní péči, třetí nejvýnosnější segment zdravotních služeb.

Klíčové aktivum sestry

Na řadě míst existuje extrémní poptávka po zdravotních sestrách. U finančně neefektivních pracovišť se zvyšuje riziko nepřátelského převzetí, např. formou franšíz. Řemeslná zručnost ošetřovatelských výkonů ale vytváří jedinečné dlouhodobé aktivum (nevyplatí se robotizovat).

Technologické hybatele

Mobilní zařízení umožňují efektivnější plánování, organizaci logistiky a dokumentaci výkonů. Strojové učení a analýza obrazu poskytuje kvalitní diagnostiku a doporučení postupu i průměrným sestrám. Senzory pro sledování fyziologických parametrů snižují nutnost fyzických intervencí.

Stav trhu

Dochází k trvalému zvyšování podílu terénních služeb. Nabízí se využití strategií tahu a tlaku pro zvýšení povědomí a preskripci zdravotních služeb a budování strategických koalic a sítí s dalšími poskytovateli zdravotní péče a partnery.