Card image cap
Zdravotní pojišťovny

Systémově chceme prokazovat kvalitu zdravotním pojišťovnám, které mají oprávnění za daný objem financí vyžadovat vykazování nejen nepřímých parametrů - disponibility a kvalifikace sester a výjimečné kontroly v terénu post factum po výskytu stížností klientů, ale mít k dispozici trvalý přehled jak o vzdělávání sester, tak o profesionálním ověřování kvality v terénu.

Card image cap
Klienti

Fakticky kvalitu prokazujeme svým klientům měřením nejen jejich spokojenosti, ale i objektivních ukazatelů výsledků péče vč. důsledné eliminace zdravotních a ošetřovatelských rizik.

Card image cap
Sami sobě

Skutečná kvalita zdravotních služeb však nespočívá pouze ve formálním naplnění požadavků zmíněné normy, ale ve skutečném prosazení požadavků kvality v celém systému řízení společnosti tak, aby jejich výsledek byl prokazatelný a měřitelný. Tedy účinné a trvalé vtažení zdravotnických pracovníků všech úrovní výkonu do řízení kvality na všech pracovištích poskytovatele.