Card image cap
Exaktní definice výkonu

Předpokladem pro roztočení první spirály je exaktní popis, jak příslušný zdravotní výkon provádět. To definuje Standardní ošetřovatelský postup (SOP), který byl pro daný výkon vytvořen odbornou společností a je pravidelně revidován tak, aby reflektoval nové poznatky a nejlepší praxi.

Pro obory 913, 925 a 926 je vytvořeno 60 SOP, které jsou pro jednotlivé odbornosti přizpůsobeny, a mají vždy svého odborného garanta.

Card image cap
Ověření znalostí

SOP jsou rozděleny do 4 kategorií podle toho, jak je urgentní jejich zvládnutí (novou) sestrou v běžném provozu. Každý týden jsou sestře uloženy ke studiu nová SOP a sledován pokrok. Po prostudování sestra potvrdí, že přejímá pracovně-právní odpovědnost za provedení výkonu.

Každé SOP obsahuje sadu otázek, ze kterých se generuje pro sestru ověřovací test.

Card image cap
Ověření výkonu

Každý takto definovaný výkon má také přesně definována kritéria, podle kterých je možné posoudit kvalitu jeho provedení. Kritéria mají adekvátní metody jejich zjišťování (např. pozorováním, dotazem na pacienta, kontrolou dokumentace atd.), která umožňují vrchní sestře objektivně posoudit provedený výkon. Vrchní sestra si může tyto audity plánovat a na základě jejich výsledku stanovovat adekvátní nápravná opatření.

Sestry včetně vrchních sester mohou u kteréhokoliv výkonu zadat připomínky nebo návrhy ke zlepšení, které jsou ihned odesílány příslušnému garantovi, který zváží námět a případně ho zapracuje do daného SOP formou aktualizace.